Etiske retningslinjer

"Etterlevelse av lover og regler og integritet er alles ansvar hos Sonepar, hver dag i alt vi gjør" Lars Hamborg Administrerende Direktør Sonepar Norge AS.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

"Etterlevelse av lover og regler og integritet er alles ansvar hos Sonepar, hver dag i alt vi gjør" Lars Hamborg Administrerende Direktør Sonepar Norge AS.

Sonepars prinsipper for å drive virksomheten og forretningsmessig atferd, er basert på sterke, grunnleggende verdier som respekt og integritet.

Disse kjerneverdiene, samt Sonepars filosofi har alltid vært grunnlaget for våre prinsipper og er inkludert i selskapets retningslinjer, som ut over respekt for lover og regler, tar til orde for ærlig og etisk opptreden og særlig det faktum at i tilfelle tvil bør alle forvisse seg om at deres handlinger er gjennomførbare, akseptable og i samsvar med våre overordnede prinsipper.

Våre etiske retningslinjer er altså et referansedokument som setter prinsippene og reglene for god atferd, understreker hva integritet innebærer for hver enkelt av oss i selskapet, samt at etterlevelse av lover og regler (compliance) og etiske normer er forventet og pålagt alle ansatte. Noe som er nødvendig i møte med økende krav til overholdelse av regler og forskrifter.

Sonepars etiske retningslinjer og relaterte retningslinjer og prosedyrer er en del av et omfattende etterlevelses program world wide ( Group Compliance Program) som også inkluderer utdanning og informasjonsaktiviteter, risiko kartlegging, rapportering, varlsingsprosedyrer, evaluering av forretnings partnere, loggføring og krav til arkiver, revisjoner og interne evalueringer.
 

Våre forpliktelser er basert på etterlevelse av:

  • alle relevante gjeldende lover, reguleringer og interne regler som gjelder for Sonepar.
  • de aktuelle gjeldende lover med hensyn til konkurranse, korrupsjonsbekjempelse, bestikkelser, bedrageri og import- og eksportkontroll i hvert land.
  • de aktuelle regnskapsregler, inkludert årlig revisjon av regnskaper og nulltoleranse med hensyn til svindel.
  • lover og reguleringer for å identifisere og forebygge risikoer for alvorlige brudd på menneskerettigheter, grunnleggende friheter, menneskers helse og sikkerhet og miljø.

Alle ansatte i Sonepar Norge har tilgang til en oppdatert digital versjon av etiske retningslinjer og øvrige dokumenter og retningslinjer for etterlevelse av lover og regler.

Alle henvendelser vedrørende åpenhetsloven i Sonepar Norge AS, bes sendes til [email protected]

     

    

Varsling av brudd på etiske retningslinjer. «Whistleblowing».

Sonepar har etablert retningslinjer og prosedyrer for varsling av brudd på selskapets etiske retningslinjer.  Dette slik at ansatte som er klare over forhold eller atferd som de tror, i god tro, kan representere brudd på Sonepars etiske retningslinjer, leverandørers etiske retningslinjer, øvrige retningslinjer og prosedyrer og eller lover og regler, kan identifisere og rapportere disse forhold.

------------------------------------

Sonepar etterlever de høyeste etiske, sosiale og miljø standarder og har som mål å være et ansvarlig selskap i alle land som konsernet opererer.