Din mening er viktig for oss! Hjelp oss å bli bedre

Du kan svare på noen spørsmål for å hjelpe oss med å forbedre våre nettsider

Standard salgsbetingelser for Sonepar Norge AS

1.Formål

Formålet med standard salgsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Sonepar Norge AS, heretter kalt selger. Standard salgsbetingelser har forrang ved eventuell motstrid med Kjøpers standard kjøpsbetingelser og får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom partene.

.

Selger kan uten forvarsel endre sine standard salgsbetingelser for nye kjøp. Gjeldende versjon av standard salgsbetingelser, kan lastes ned via Selgers hjemmeside; sonepar.no

.

Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i ovennevnte dokumenter, skal reguleres av NL 09

2.Produkt- og rabattliste

Oppgitte rabatter gjelder kun lagervarer. Med «Lagervare» menes en vare som er lagerført på Selgers sentrallager. Med «Skaffevare» menes varer som ikke er lagerført hos Selger og/eller lagervarer som bestilles direkte fra leverandør for levering til Kjøper. Innenfor produktsegmentet Fornybar Energi, gjelder egne pris- og leveringsbetingelser. For mer detaljert og oppdatert informasjon om produkter, lagersortiment, prisvarsel og priser henvises til Selgers hjemmeside; sonepar.no.

3.Tilbud/ priser

Alle priser er oppgitt i NOK ekskl. mva. og er basert på leveringsdagens gjeldende listepriser eller iht. avtalte netto priser. Prisene for lagervarer er inkl. toll og avgifter, ekskl. mva.

.

Pristilbud gjelder i 30 dager fra de er sendt til Kjøper, og Selger tar forbehold om endring av leveringstider i forhold til det som er oppgitt i tilbud ved eventuelt mellomsalg.

.

Selger forbeholder seg rett til å endre priser uten forvarsel dersom en leverandør endrer sine priser eller ved endring i valuta eller råvarepriser utover 3 %, samt endring i off. avgifter.

.

Priser/rabatter forutsetter kjøp av hele forpakninger og Selger tar forbehold om å tilpasse levert antall opp til nærmeste hele forpakning. Selger kan, når det er hensiktsmessig overlevere, overfakturere kabel, hvis dette kan medføre færre kabelkapp.

.

Miljøtillegg, kapptillegg og andre tillegg For ordrer med netto fakturaverdi under Kr 1.500 (ekskl. mva) tilkommer et miljøtillegg Kr 250 (gjelder ikke selvplukk i butikk).

.

Ved behov for kabelkapp, tilkommer et tillegg Kr 100 pr kapp. Ved kabellevering på trommel, belastes pant for trommel etter gjeldende regler, som ved retur vil bli kreditert Kjøper, dog etter fradrag for alle utlegg i forbindelse med returfrakt, med unntak av feilleveranser. Ved forsendelse av solcellepanel tilkommer et emballeringstillegg på Kr 350 pr pall.

.

For skaffevarer vil alle tilleggsomkostninger fra leverandør, transportør, samt omkostninger hos Selger, belastes kjøper. For lys- og varmeprodukter, samt enkelte andre produkter, belastes følgende fraktsonetillegg (parentes gjelder lyskilder): Østlandet: 3,5 (1,5) %, Sørlandet: 4,0 (2,0) %, Vestlandet: 4,5 (2,5) %, Trøndelag: 4,5 (2,5) %, Nord-Norge: 6,5 (3,0) %

4.Bestilling/ ordrebekreftelse/ avbestilling

Bestilling kan foretas over hentedisk eller via faks, telefon, E-post eller via selgers E-handelssystem. Utskrift av ordrebekreftelser er valgfritt og kan styres pr kundenummer. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som Selger er blitt påført fra leverandør / andre.

5.Merking

Alle vareforsendelser og dokumenter merkes med Kjøpers ordrenummer, så lenge dette er spesifisert fra Kjøper.

6.Levering

Lagervarer bestilt innenfor tidsfrist blir normalt avsendt fra sentrallager samme dag, men det tas forbehold om at sent innkomne ordrer og varenes beskaffenhet, slik som store skap, tromler, lange master/stiger/ rør, solcellepanel og lignende, kan bli ekspedert påfølgende virkedag og hvor Kjøper må påregne at leveringstid også kan øke med 1-3 virkedager. Kjøper er ansvarlig for at lossested er tilrettelagt slik at varene kan losses uten tilleggsomkostninger, inkludert tillegg for bomtur, dersom Kjøper ikke kan kvittere for mottak av varene (dersom det ikke foreligger en utleveringsinstruks).

.

Ved nattlevering/levering til ubemannet adresse, aksepterer Kjøper at varen leveres uten kvittering fra mottaker. Kjøper overtar alt ansvar og risiko når varen er satt på avtalt sted.

.

Avtalte henteordrer, som ikke hentes innen 7 dager, vil bli videresendt til Kjøper, som også vil bli belastet for frakten. Alle skaffeleveranser og/eller hasteleveranser leveres etter nærmere avtale.

7.Forsinkelse

Opplyste leveringstider er å forstå som veiledende og Selger dekker under ingen omstendighet tap påført Kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt. Og uansett avtale, så dekkes ingen tap hos Kjøper, dersom en «Force Majeure» situasjon oppstår.

.

Selger er ikke erstatningsansvarlig for mangler som måtte oppstå i forbindelse med avtalt levering til en ubemannet og/eller ubevoktet adresse.

.

Dersom Selger er forhindret fra å utlevere varene grunnet forhold på mottakerstedet, vil det normalt bli gjort forsøk på levering neste virkedag. Fraktkostnader forbundet med en slik ekstra levering vil bli belastet Kjøper.

8.Reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere at leverte varer er iht. bestilling og før varene tas i bruk. Eventuell reklamasjon om synlige skader eller mangler på en leveranse må fremsettes for Selger senest innen 4 timer etter mottak, mens reklamasjon angående skulte feil og mangler på en leveranse må fremsettes senest innen 5 virkedager etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge.

.

Ved skade på mottatt gods plikter Kjøper å oppbevare reklamert vare, inkludert emballasje for besiktigelse dersom ikke annet er avtalt.

9.Garanti

Selger har samme reklamasjonsansvar for feil og mangler ved varer som produsent/leverandør, men er bare ansvarlig overfor Kjøper så lenge produsent / leverandør oppfyller. Normalt innebærer dette kun ansvar for omlevering eller reparasjon av varen for reklamasjon innen ett år.

.

Ved omlevering blir Kjøper fakturert med ordinær pris på erstatningsvare. Kjøper plikter å sende/levere den defekte varen i retur, til et returpunkt avtalt med Selger. Kjøper krediteres når den returnerte varen er mottatt på returpunkt, forutsatt at reklamasjonen godkjennes av Selger / Selgers underleverandør.

.

Garantiansvaret bortfaller helt ved feilaktig montering/bruk eller dersom det er gjort inngrep i varene uten Selgers samtykke.

.

Selger dekker under ingen omstendighet Kjøpers indirekte tap og / eller konsekvensskade. I tillegg gjelder øvrige garanti betingelser gitt av produsent/ leverandør.

10.Fakturering/ salgspant

Faktura sendes elektronisk til kundens oppgitte mailadresse. Ved krav om papirfaktura tilkommer et ekstra fakturatillegg.

.

Selger kan foreta dellevering og delfakturering. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt (pantelovens § 3-14, jfr. 3-22). Sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

11.Retur

All retur skal på forhånd være avtalt med Selger og vare må uansett re turårsak være opprinnelig levert av Selger. Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert Kjøper.

.

Retur i forbindelse med feilleveranser som er forårsaket av selger / selgers leverandør krediteres 100%, dog jfr. pkt. 8, vedrørende reklamasjon for feil og mangler.

.

Retur som ikke er forårsaket av selger/selgers leverandør, herunder retur av overskuddsmateriell, belastes med et returgebyr på 20%, forutsatt at dette er fullt ut salgbare lagervarer. Retur av overskuddsmateriell med ordreverdi er under Kr 1000,- samt retur av kabelkapp lengder over 100 mtr belastes med et returgebyr på 50%. Retur av kortere kabelkapp lengder, samt retur der opprinnelig forsendelses-dato er eldre enn 9 måneder aksepteres ikke.

.

Retur av skaffevarer kan kun skje etter avtale og vil være basert på leverandørens returbetingelser. Retur av skaffevarer som godkjennes av Selger, belastes et returgebyr på 50%.

.

Alle omkostninger forbundet med vareretur til Selger (inkludert returfrakt på pantetromler, tompaller, emballasje, o.l.) dekkes av Kjøper, med unntak av feilleveranser forårsaket av Selger.

12.E-handel

Tilgang: For å få tilgang til Selgers e-handelsløsninger, må kjøper inngå en særlig avtale med selger og få tildelt eget brukernavn og passord.

.

Kjøper kan gis flere brukernavn og passord, og er selv ansvarlig for å administrere og behandle disse konfidensielle, samt melde fra hvis ansatte ikke lenger skal ha tilgang og skal slettes som bruker. Kjøper er således ansvarlig for evt. uautorisert bruk av brukernavn / passord. Ved misbruk kan Selger med umiddelbar virkning stanse tilgangen for Kjøper eller enkeltbrukere hos Kjøper.

.

Cookies - markedsføring: Ved bruk av e-handelsløsningene aksepterer Kjøper at det gjøres bruk av cookies, som gir Selger informasjon om nettbesøket, samt muliggjør brukermålrettet informasjon. Cookies gjør også nettstedet mer brukervennlig fordi det åpner for lagring av brukernavn. De fleste nettlesere kan endres slik at den ikke aksepterer cookies. Kjøper aksepterer videre at Selger benytter registrerte opplysninger til å fremme kundetilfredsstillelse og til markedsføring på E-post eller annen måte.

.

Sikkerhet / utlevering: Selger forsøker å beskytte all informasjonsutveksling ved bruk av e-handelsløsningene, men kan ikke garantere for og er ikke ansvarlig for informasjons-utveksling via online kommunikasjon på Internettet. Selger vil ikke utlevere noen opplysninger om kjøper til andre, så fremt dette ikke pålegges med hjemmel i lov.

.

Bestilling: Bestilling via e-handelsløsningene foretas iht. bruksanvisning som er tilgjengelig på nettstedet. Bekreftelse på foretatt bestilling vil bare bli gitt direkte på skjerm etter bestilling og ikke på E-post. Oversikt over foretatte bestillinger vil bli lagret tilgjengelig for kjøper i minst en måned og kan skrives ut.

.

Tilgjengelighet: E-handelsløsningene vil normalt være åpent og i drift 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med unntak av nødvendig nedetid for oppdatering og vedlikehold. Driften er imidlertid ikke kontinuerlig overvåket, og kjøper er innforstått med at det kan forekomme perioder med nedetid, særlig utenfor ordinær kontortid. I slike perioder kan det også ta lengre tid enn normalt å få bekreftet foretatte bestillinger. Hver part er ansvarlig for at sine meldinger kommer frem til mottaker. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kjøpers tap ved manglende mulighet for bruk av e-handelsløsningene.

13.Miljø

Selger er en Miljøfyrtårnbedrift, samt tilsluttet elektrobransjens returselskap for nærings elektro, RENAS AS, som innebærer at det blant annet er etablert egne returmottak for elektroavfall på alle Selgers butikker.

.

Selger har innført kontraktsmessige krav ovenfor sine underleverandører om å etterleve kravene i EUs direktiver om farlige stoffer i EE-produkter og håndtering av EE-avfall (RoHS direktivet og WEEE direktivet).

.

Selger jobber aktivt med å begrense sitt forbruk av engangsemballasje, samt gjennomfører kildesortering og komprimering av papir, plast, trevirke og restavfall for innlevering til godkjente mottaksstasjoner. Gjenbruk av pappemballasje og tre-paller er også en viktig innsatsfaktor for miljøet, og det stilles krav til alle leverandører om bruk av resirkulerbare europaller.

14. Service og informasjon

Selger vil bistå Kjøper med å fremskaffe nødvendig teknisk informasjon på forespørsel av Kjøper. Eventuelle kostnader forbundet med innhenting av slik dokumentasjon, vil bli videreført til Kjøper.

15.Leveringsbetingelser

Selger tilbyr fraktfri levering fra sitt sentrallager til Kjøpers faste adresse i fastlands Norge, men kun dersom levering skjer via Selgers ordinære distribusjonsnett. Standard leveringsbetingelse er Ex. Works / Incoterms 2020.

.

Selv om fraktfri levering og/eller en annen Incoterms er avtalt, gjelder følgende unntak hvor kunden vil bli belastet for frakten:

  • a. Når varenes beskaffenhet og/eller tidsnød krever ekstra-ordinær transport (partifrakt, kranbil, flyfrakt, budbil, o.l.)
  • b. Når levering ikke skjer til Kjøpers faste leveringsadresse.
  • c. Forsendelser med kostnadsdrivende leveringsinstrukser, samt tilleggskostnader fra transportør pga. omstendigheter som er utenfor transportør/Selgers kontroll.
  • d. Produktsegmentet «fornybar energi», samt skaffeordrer og kundereturer, som ikke er forårsaket av Selger, herunder retur av tom-tromler.

16.Betalingsbetingelser

Ordinære betalingsbetingelser er fri fakturamåned + 15 dager (regnet fra fakturadato).

.

Ved for sen betaling belastes morarente iht. lov om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøper misligholder betaling av deler av sin gjeld til selger, kan selger anse all gjeld som forfalt. Selger kan foreta fortløpende delleveranser og delfakturering.

17.Force majeure

Ingen av partene kan anses å ha misligholdt en forpliktelse, herunder også forsinkelse i forhold til avtalt leveringstid, dersom overholdelse av forpliktelsen hindres av forhold som etter norsk lov anses som force majeure.

.

Også stengte veier og kolonnekjøring pga. uvær og lignende, samt uforutsette tekniske problemer hos transportør anses her å være omfattet av force majeure klausulen. Den andre parten skal varsles snarest mulig dersom en slik situasjon skulle oppstå.

18.Oppsigelse

Ved vesentlig mislighold av partenes avtaleforhold, herunder hvis Rammeavtalen gjøres kjent for 3. mann, ved akkord, konkurs eller lignende, kan avtaleforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning.

19.Tvister

Eventuelle tvister etter denne avtale reguleres av norsk rett, med Drammen tingrett som verneting